Rīcības kodekss

Platforma mēsesamkopā.eu ir Eiropas Parlamenta nepolitiska kopienas platforma, kas ir neatkarīga no jebkādas politiskās partijas vai ideoloģijas. Platformas mēsesamkopā.eu mērķis ir veicināt demokrātisku iesaisti Eiropas Savienībā. Parlaments kā iestāde neatbalsta nevienu konkrētu politisko partiju vai Eiropas Parlamenta deputātu.

Šis rīcības kodekss nosaka principus, kas reglamentē platformu mēsesamkopā.eu. Dalība platformas darbībās ir brīvprātīga, un to nedrīkst izmantot komerciālu vai privātu interešu īstenošanai.

Platformas mēsesamkopā.eu lietotāji ir definēti tās lietošanas noteikumiem. Visiem lietotājiem un organizācijām ir jāievēro šis rīcības kodekss. Īpaši noteikumi attiecas uz līdzdarbīgajiem lietotājiem un organizācijām.

Izmantojot mēsesamkopā.eu vai reģistrējoties tajā, nereģistrētie lietotāji, reģistrētie lietotāji un organizācijas apliecina, ka nepaudīs viedokļus, nedalīsies ar saturu un neorganizēs pasākumus, kas:

 • ir pretrunā ES vērtībām par cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, tostarp minoritāšu tiesībām, kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā;

 • ir pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktajām tiesībām, brīvībām un principiem;

 • diskriminē un/vai ir aizvainojoši saistībā ar izskatu, rasi, etnisko izcelsmi, reliģiju vai pārliecību, dzimumu, kultūru vai dzimšanas vietu, invaliditāti, vecumu vai dzimumorientāciju, kā noteikts
  Līguma par Eiropas Savienības darbību 10. pantā;

 • popularizē kādu konkrētu politisko partiju vai kandidātu;

 • kūda uz vardarbību un/vai citu cilvēku aizskaršanu;

 • ir pornogrāfiski vai satur saites uz pornogrāfiskiem materiāliem vai tīmekļa vietnēm;

 • popularizē vai atbalsta nelikumīgas darbības;

 • ir nelikumīgi, naidīgi vai apzināti nepatiesi vai maldinoši.

Aktīvāk iesaistoties platformā mēsesamkopā.eu, visi līdzdarbīgie lietotāji un organizācijas piekrīt:

 • platformā mēsesamkopā.eu iesniegt konstruktīvus un konkrētus priekšlikumus, kas respektē citu cilvēku un organizāciju viedokli;

 • popularizēt iekļaujošus un pieejamus pasākumus;

 • veicināt dažādību debatēs, aktīvi atbalstot visdažādāko sabiedrības pārstāvju līdzdalību neatkarīgi no dzimuma, seksuālās orientācijas, vecuma, sociālekonomiskās izcelsmes, reliģijas vai izglītības līmeņa;

 • cienīt vārda brīvību, dodot iespēju paust konkurējošus viedokļus un priekšlikumus, ja vien tie nav ne naidīgi, ne nelikumīgi;

 • veicināt cilvēku pārrobežu līdzdalību un dažādu ES valodu lietošanu, kad vien iespējams un lietderīgi;

 • ziņās par debatēm un notikumiem nodrošināt pilnīgu pārredzamību;

 • nodrošināt, ka visa dalībniekiem sniegtā informācija par debašu tematiem (piemēram, digitālie, drukātie vai audiovizuālie materiāli) ir precīza, ticama, pieejama un tai ir izsekojamas atsauces;

 • nodrošināt atbilstību ES datu aizsardzības noteikumiem un platformas privātuma politikai ;

 • nodrošināt atbilstību lietošanas noteikumiem un jo īpaši noteikumiem par intelektuālā īpašuma tiesībām;

 • izmantot Eiropas Parlamenta logotipu saskaņā ar tā lietošanas noteikumiem, lai popularizētu Parlamenta iesaisti platformas mēsesamkopā.eu veidošanā.

Eiropas Parlamentam ir tiesības nepublicēt vai izņemt no platformas saturu, ja tiek konstatēts, ka ar to pārkāpj šo rīcības kodeksu.

Saskaņā ar platformas mēsesamkopā.eu lietošanas noteikumu 5. pantu Parlamentam ir tiesības izbeigt piekļuvi pakalpojumam visiem lietotājiem, kuri pārkāpj šos noteikumus vai kādu no politikas nosacījumiem, kas uz viņiem attiecas.

Parlamentam ir tiesības apturēt vai izbeigt piekļuvi mēsesamkopā.eu kontiem, kas pieder reģistrētajiem lietotājiem, līdzdarbīgajiem lietotājiem, reģistrētajām organizācijām vai līdzdarbīgajām organizācijām, ja tas uzskata, ka ir pamats to darīt, turklāt tas nerada nekādas Parlamenta saistības attiecībā uz iepriekš minētajiem lietotājiem, jo īpaši gadījumā, ja atkārtoti tiek pārkāpta kāda no šo noteikumu un politikas nosacījumu prasībām.